Rajat Varma

Rajat Varma

I love music. I love making music.

 

Zombies

_rajatvarma

 

Hands Up!

_rajatvarma

 

Astronaut

_rajatvarma

 

Out Of Control

_rajatvarma